Hva skjer i Forliksrådet?

Dersom skyldner er uenig i kravet mot seg, kan utfallet bli at det sendes en forliksklage til forliksrådet.

Forliksrådet, som er den laveste rettsinstansen for sivile saker i Norge, behandler i overkant av 100.000 saker årlig. De fleste sakene oppstår etter kjøp av varer og tjenester.

Som inkassoselskap opplever vi at de aller fleste saker løses før saken havner i Forliksrådet, takket være gode rutiner.

Hver kommune har sitt eget forliksråd og består av tre medlemmer, og tre varamedlemmer. Disse velges av kommunestyret for fire år om gangen. Forliksrådet har møter ut fra størrelsen på kommunen og antall saker. I større byer møtes de nærmest daglig, i mindre kommuner sjeldnere. Alle skal imidlertid ha minst ett møte månedlig.

Dersom skyldner er uenig i kravet mot seg, kan utfallet bli at det sendes en forliksklage til forliksrådet. Du vil bli innkalt til møte. Da er det viktig at du har god dokumentasjon som kan medbringes til forliksrådet som underbygger avtalen og kravet du har mot skyldner. Dokumentasjon bør fremstilles i kronologisk rekkefølge. Her kan du vise frem e-poster, logger og avtaledokument.

Normalt trenger man ikke stille med advokat i forliksrådet, men om en part ønsker det skal dette varsles forliksrådet og motparten minst en uke før møtet.

Vanligvis løses sakene i forliksrådet ved at partene blir enige. Forliksrådet har domskompetanse i alle saker opp til kr 125.000,-. Også i saker med høyere beløp dersom partene ikke har noe imot at det avsies dom. Dersom man taper en sak i forliksrådet har man adgang til å anke saken til tingretten for behandling. Ankefrist er 30 dager. Dersom forliksrådet ikke kan avsi dom fordi beløpet er for høyt, eller de føler at saken er for kompleks eller dårlig opplyst kan saken innstilles. Man må da velge om man skal ta saken til tingretten for behandling eller ikke, fristen er ett år fra innstillelse.

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!